سامانه جامع برنامه ریزی منابع سازمان
ERP
     
             

درخواست خدمات فناوری

دسترسی از راه دور

مشاهده طراحی جدیدوضعیت اتصال به اینترنتدفتر تلفن باختر
   
             

خدمات الکترونیک

سامانه رزرو غذای تهران و سایتها


اتوماسیون اداری دیدگاه
(چارگون)

مکاتبات سازمان
(همکاران سیستم)
 
اتصال از اینترنت
اتصال از شبکه داخلی
اتصال از اینترنت
اتصال از شبکه داخلی
اتصال از اینترنت
اتصال از شبکه داخلی
اتصال از شبکه داخلی (سریع)
اتصال از اینترنت